Všeobecné smluvní podmínky

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 2. Fyzická osoba Ján Jabrocký, IČ: 09216031, se sídlem Anenská 225, 738 01, Frýdek-Místek(dále jen „Poskytovatel“), poskytuje za níže uvedených podmínek Uživatelům služby, zboží, produkty, software, internetové stránky a aplikace umístěné zejména na webových serverech milujeme-baseball.cz (dále jen „Služby“).
 3. Vztah Poskytovatele s Uživateli shora uvedených služeb se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (dále rovněž „VSP“ nebo „Podmínky“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky pro užívání Služby nebo technické podmínky užívání Služby, které jsou obvykle umístěny na webových serverech vztahujících se k dané Službě.
 4. DEFINICE
 5. Poskytovatel. Poskytovatelem je Fyzická osoba Ján Jabrocký, IČ: 09216031, se sídlem Anenská 225, 738 01, Frýdek-Místek
 6. Uživatel. Uživatelem Služeb je každá osoba, která v souladu s těmito Podmínkami provedla Registraci nebo každá osoba, která se již v minulosti zaregistrovala pro využívání některé konkrétní Služby Poskytovatele a ve využívání Služeb i nadále pokračuje.
 7. Třetí osoba. Třetí osobou je jakýkoli subjekt odlišný od Poskytovatele, Uživatele a Propojených osob.
 8. Služby. Službami se rozumí služby, zboží, produkty, software, internetové stránky a aplikace Poskytovatele pro Uživatele umístěné na doménách provozovaných Poskytovatelem, pokud nejsou upraveny samostatnými podmínkami. Služby jsou umístěné na webových serverech milujeme-baseball.cz. Uživatel bere na vědomí, že zde uvedený výčet domén není vyčerpávající.
 9. Užívání Služeb. Užíváním služeb se rozumí veškeré činnosti Uživatele prováděné na doménách Služeb včetně fyzického zakoupení zboží a jiných produktů prostřednictvím serverů provozovaných Poskytovatelem či s ním Propojenými osobami.
 10. Obsah Služeb. Obsah Služeb představuje souhrn Obsahu Poskytovatele, Obsahu Uživatele a Obsahu Třetích osob. Obsah Poskytovatele. Obsahem Poskytovatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) předkládané Poskytovatelem jako součást Služeb, která vytvářejí funkční rámec Služeb (formu) a jejich náplň (obsah).
  Obsah Uživatele. Obsahem Uživatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) zasílané Uživatelem v souvislosti s Užíváním Služeb jako texty, obrázky, videa apod.
  Obsah Třetích osob. Obsahem Třetích osob se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) Třetích Osob zobrazované v rámci Služeb.
 11. Uživatelský účet. Uživatelský účet vzniká úspěšnou Registrací a obsahuje parametry Užívání služeb (např. uživatelské jméno, zvolenou emailovou adresu, nastavení Služeb apod.).
 12. REGISTRACE UŽIVATELE
 13. Registrace. Pro Užívání Služeb je nezbytné provedení Registrace. I v případě, že kterákoli Služba pro její Užívání (i jen omezené) nevyžaduje provedení Registrace, řídí se Užívání Služby těmito Všeobecnými smluvními podmínkami. Uživatel je i v takovém případě povinen se s těmito Podmínkami seznámit a vyslovuje s těmito Podmínkami souhlas zahájením Užívání Služeb. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb.
 14. Registrační formulář. Registrace se provádí vyplněním a odesláním registračního formuláře. Registrační formulář je oprávněna vyplnit a odeslat pouze osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům nebo osoba mladší 18 let za přítomnosti svého zákonného zástupce, který rovněž za tuto osobu vysloví souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami.
 15. Registrační proces. Registrace se provádí na webové stránce příslušné k dané Službě, kde je přesně popsán registrační proces. Zaregistrovat se může i takový návštěvník Služby, který související stránky ani Službu nehodlá prozatím využívat.
 16. Registrační údaje. Při Registraci je Uživatel povinen uvést správné a úplné údaje o své osobě, které jsou označené za povinné (dále jen „Povinné osobní údaje“). Bez poskytnutí Povinných osobních údajů není možné dokončit Registraci a Užívat Služby Poskytovatele. Ostatní údaje poskytuje Uživatel dobrovolně. Poskytnuté údaje může Uživatel kdykoli doplnit, změnit či upravit. Uživatel je srozuměn s tím, že některé z poskytnutých údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Na tyto údaje se použije ustanovení čl. V. níže.
 17. Souhlas s VSP. Před dokončením Registrace je Uživatel povinen seznámit se těmito Všeobecnými smluvními podmínkami. Udělení souhlasu je nezbytnou podmínkou pro dokončení Registrace a Užívání Služeb. Souhlas Uživatel vyjadřuje zaškrtnutím políčka „Souhlasím s Všeobecnými smluvními podmínkami“, které je umístěno v registračním formuláři.
 18. Vznik smluvního vztahu. Okamžikem dokončení Registrace (tj. obdržením potvrzení o úspěšném dokončení Registrace) je založen smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem, který se řídí těmito Podmínkami. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že provedením Registrace Uživatel vyslovuje souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená. Tímto ujednáním není dotčena možnost vzniku smluvního vztahu faktickým zahájením užívání Služby bez předchozí registrace.
 19. Uživatelský účet. Dokončením Registrace je Uživateli založen Uživatelský účet.
 20. Rozšíření údajů. Poskytovatel je oprávněn kdykoli v budoucnu v souvislosti s poskytováním Služeb změnit rozsah Povinných osobních údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o Uživateli. Bez poskytnutí takových dalších Povinných osobních údajů nemohou být Služby Užívány. V takovém případě je Poskytovatel oprávněn Uživateli zrušit Uživatelský účet a/nebo neumožnit přístup k jednotlivým Službám, jejichž Užívání je podmíněno sdělením těchto dalších údajů.
 21. PRÁVA A POVINNOSTI
 22. Prohlášení Uživatele. Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že: je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, je starší 16 let, nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům,
  jeho způsobilost k právním úkonům nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami a užívání Služeb,
  veškeré údaje, které o sobě při Registraci poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
  používáním Služeb ze strany Uživatele za podmínek uvedených v těchto Podmínkách nedojde k porušení právních předpisů vydaných jinými státy, než je Česká republika,
  se před zahájením užívání Služeb důkladně seznámil s těmito podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
  si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování Služeb může ztratit dočasně či trvale přístup k Obsahu, a to jak Obsahu Poskytovatele, Obsahu Uživatele, i Obsahu Třetích osob.
 23. Obecné Závazky Uživatele. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že neprovede Registraci, pokud by jejím provedením ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů jiných států, než je Česká republika, nebude používat Služby, pokud by jejich použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů jiných států, než je Česká republika ,pokud je mu méně než 16 let, nebude používat Služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 16 let,
  používat Služby pouze k účelu, k němuž jsou určeny,
  pro přístup ke Službám nebude využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem Poskytovatelem,
  zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a pro přístup ke Službám, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné Třetí osobě,
  pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli Třetí osobou, okamžitě to sdělí Poskytovateli,
  nebude se v souvislosti s užíváním Služeb dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání,
  nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Služby (nebo sítě a servery připojené ke Službám),
  pokud Uživatel předal či předá Poskytovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je Uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Uživatel odpovídá Poskytovateli za způsobenou škodu.
 24. Obecná oprávnění Poskytovatele. Poskytovatel je, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, oprávněn: kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele pozastavit nebo omezit poskytování jakékoli Služby či jakkoli změnit způsob poskytování jakékoli Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům, bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele, a to včetně smazání, odstranění nebo znepřístupnění Obsahu Uživatele,
  kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele ukončit poskytování jakékoli Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům,
  kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele zrušit či zablokovat Uživatelský účet (včetně emailové schránky apod.) Uživatele,
  monitorovat počet e-mailů odesílaných Uživatelem, strojově monitorovat obsah e-mailu pomocí antispamových a antivirových programů za účelem zajištění odpovídající úrovně zabezpečení poskytovaných Služeb, jakož i zvýšení komfortu užívání jednotlivých Služeb jejími Uživateli; v případě podezření na závadný obsah, který by mohl ohrozit bezpečnost serverů Poskytovatele či účtů Uživatelů je Poskytovatel oprávněn takový e-mail nedoručit do schránky Uživatele.
 25. Poskytování služeb. Poskytovatel poskytuje Uživatelům Služby za níže uvedených podmínek: Licence Uživateli. Poskytovatel uděluje Uživateli licenci ke Službě, Obsahu Poskytovatele, software a jiným autorským dílům Poskytovatele („Předmět Licence Uživateli“) bezplatnou, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci platnou ve všech zemí světa, k užití Služeb, Obsahu Poskytovatele a software Poskytovatele (dále jen „Licence Uživateli“). Licence je udělena pouze v rozsahu sloužícímu k řádnému a obvyklému užití Služeb Poskytovatele, a to s omezeními dle čl. 4.4.2 těchto Podmínek.
  Omezení Licence Uživateli. Kromě případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách Uživatel nesmí pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat, distribuovat, sdělovat veřejnosti, jinak rozšiřovat, předávat, pronajmout, půjčovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, poskytovat podlicence, převádět nebo prodávat jakékoli informace, originál či rozmnoženiny Předmětu Licence Uživateli, ani z nich vytvářet souborná, či odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat Služby k jakýmkoli účelům odporujícím těmto Všeobecným smluvním podmínkám nebo aplikovatelným právním předpisům. Uživatel nesmí Služby využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu díla, nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Poskytovatelem nebo Propojenými osobami, nebo rušit používání těchto serverů nebo Služeb Třetími osobami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli rozmnoženiny díla (ani pro osobní potřebu), jakékoli materiály či informace týkající se Služeb, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Poskytovatelem.
 26. Práva k ochranným známkám a jinému duševnímu vlastnictví. Uživatel bere na vědomí, že na základě těchto Všeobecných smluvních podmínek není oprávněn užívat obchodní firmu Poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky Poskytovatele.
 27. Licence k Obsahu Uživatele Poskytovateli. Pokud Uživatel v souvislosti s využíváním Služby předá Poskytovateli své texty, obrázky, videa, autorská díla či jiný Obsah Uživatele (dále jen „Předmět Licence Poskytovateli“), bezplatně, výslovně a dobrovolně tím poskytuje Poskytovateli nevýhradní licenci k níže uvedeným způsobům užití Předmětu Licence Poskytovateli. Předmětem Licence Poskytovateli se rozumí dokument, informace nebo jiná data, která Uživatel odešle nebo jinak přenese prostřednictvím Služby na webové stránky jakéhokoli serveru, jehož prostřednictvím Uživatelé využívají kteroukoli Službu Poskytovatele. Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že je oprávněn Poskytovateli poskytnout Licenci k Předmětu licence dle těchto Podmínek a že poskytnutím takové licence Uživatelem ani jejím užíváním ze strany Poskytovatele nedojde k porušení práv třetích osob.
  V souladu s charakterem poskytované Služby je Poskytovatel oprávněn všemi způsoby, avšak pouze v rozsahu přiměřeném zamýšlenému účelu (zejm. za účelem vložení příspěvků, názorů či soukromé inzerce Uživatelem, zveřejnění fotografického materiálu, jehož je Uživatel autorem, atd.), používat, pozměnit a upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat a jiným způsobem Předmět Licence sdělovat veřejnosti, či jinak je rozšiřovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, či jinak je zpřístupnit všem uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet prostřednictvím serverů provozovaných Poskytovatelem , případně vytvářet z nich souborná, či odvozená díla, to vše za podmínek konkrétní využívané Služby Poskytovatele a na dobu vyplývající z charakteru konkrétní poskytované Služby Poskytovatele.
  Poskytovatel se zavazuje nevyužívat Obsah Uživatele k jakémukoli jinému účelu než je poskytování Služeb.
  Poskytovatel není povinen Předmětu Licence jakkoli užívat a je oprávněn Předmět Licence Poskytovateli kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit ze serverů provozovaných Poskytovatelem.
  Uživatel se zavazuje dodržovat při předávání jakéhokoli Obsahu Uživatele Poskytovateli povinnosti uvedené v čl. 4.8 těchto Podmínek.
  Předávání jakéhokoli Obsahu Uživatele, vč. příspěvků, názorů nebo připomínek Poskytovali Uživatelem je dobrovolné a za poskytnutí licence dle tohoto čl. 4.6 Podmínek nenáleží Uživateli úplata.
 28. Bezplatnost. Registrace Uživatele ani využívání Služeb Uživatelem není zpoplatněno a je poskytováno Poskytovatelem Uživatelům zdarma.
  Výjimku tvoří doplňkové funkci jednotlivých služeb, které můžou být zpoplatněny. Doplňkovou funkcí služby se rozumí nadstandardní možnost nebo funkce, jejichž aktivace není nezbytně nutnou podmínkou k používání základní funkcionality služby. Pravidla užívání doplňkových funkcí upravují zvláštní smluvní podmínky doplňkové služby.
 29. Zásady chování Uživatele. Porušování právních předpisů. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním Služeb a souhlasí s tím, že Služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, pravidly používání Služeb Poskytovatele a jeho oprávněnými zájmy, těmito Podmínkami jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet.
  Uživatel je povinen vždy respektovat práva Poskytovatele, Propojených osob a Třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví.
  Uživatel zejména nesmí:
  užívat kteroukoli Službu Poskytovatele v rozporu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami,
  komerčně užívat kterékoli Služby způsobem způsobilým poškodit Poskytovatele, např. vytvářet Uživatelské účty za účelem úplatného, či bezúplatného převodu jinému Uživateli,
  získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů Služeb Poskytovatele i služeb a produktů Třetích osob,
  zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Služeb,
  užívat svůj Uživatelský účet pro rozesílání nevyžádaných zpráv (tzv. spamů, hoaxů atd.) v jakékoli podobě, virů nebo jiného nelegálního či obtěžujícího obsahu,
  používat Uživatelský Účet k nadměrnému dávkovému rozesílání zpráv, notifikací a jiných sdělení,
  vyvolat dojem, že uživatelem Služby je jiná právnická nebo fyzická osoba, než Uživatel, nebo vytvářet Uživatelské Účty, jejichž parametry (např. adresa emailové schránky) mohou budit pohoršení či jsou v rozporu s morálními nebo etickými pravidly,
  používat Uživatelský Účet ke sdílení nebo výměně dat prostřednictvím technologie Peer To Mail (např. peer2mail, OpenP2M, apod.),
  porušovat práva Poskytovatele nebo Třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech,
  pokusit se jednat kterýmkoli zde zakázaným způsobem.
  Uživateli se dále výslovně zakazuje předávat Poskytovateli (tj. umisťovat, nahrávat, odkazovat či jinak šířit) Obsah Uživatele, který zejména:
  porušuje práva duševního vlastnictví (autorská práva, práva související s právem autorským, průmyslová práva apod.) jiných osob,
  vede k nekalosoutěžnímu jednání, které je v rozporu s předpisy upravujícími soutěž v hospodářském styku nebo se zvyklostmi soutěže, přičemž mohou poškodit dobrou pověst nebo ohrozit chod nebo rozvoj podniku soutěžitele,
  obsahuje neoprávněně užité ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, k nimž přísluší výhradní právo Třetí osobě, nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné,
  obsahuje jakékoli části, jež podněcují nebo směřují k neplnění povinnosti uložené zákonem nebo na základě zákona nebo trestnému činu nebo, nebo schvalují trestný čin nebo veřejně vychvalují pro trestný čin jeho pachatele,
  obsahuje jakékoli části, jež svádí ke zneužívání návykových nebo životu nebezpečných látek nebo podporují nebo podněcují zneužívání takových látek,
  obsahují jakékoli části, jež vyhrožují jiným osobám nebo skupině obyvatelů usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu,
  obsahuje jakékoli části, jež hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatel pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání,
  obsahuje jakékoli části, jež podněcují k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků,
  obsahuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá,
  obsahuje pornografická díla, zvláště pak taková, jež zobrazují dítě, nebo v nichž se projevuje násilí nebo neúcta k člověku, nebo která zobrazují pohlavní styk se zvířetem,
  umožňuje osobám mladším osmnácti let přístup k jakýmkoliv pornografickým dílům,
  obsahuje nepravdivý údaj o jiném, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu,
  podporuje nebo propagují hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, nebo veřejně projevují sympatie k těmto hnutím,
  popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny proti lidskosti,
  jsou v jakémkoli jiném ohledu v rozporu s dobrými mravy. Sankce. V případě, že Uživatel užívá kteroukoli Službu Poskytovatele v rozporu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, má Poskytovatel v souladu s čl. 4.3 Podmínek právo kdykoli, bez předchozího upozornění a bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele ukončit či omezit poskytování Služeb, smazat, odstranit nebo jinak znepřístupnit Obsah Uživatele, nebo zrušit či zablokovat Uživatelský účet. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že porušení zákazů uvedených v čl. 4.8 těchto Podmínek může vést ke shora uvedeným následkům včetně zrušení Uživatelského účtu.
  Neaktivní Uživatelský účet. V případě, že se Uživatel nepřihlásí ke svému Uživatelskému účtu po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „Neaktivní Uživatelský Účet“) je Poskytovatel oprávněn zrušit takový Neaktivní Uživatelský účet.
 30. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 31. Osobní údaje a citlivé údaje. Osobními údaji se rozumí informace o Uživateli, na základě kterých lze Uživatele přímo či nepřímo identifikovat. Citlivými údaji se rozumí informace o Uživateli, vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů. Rozsah osobních údajů. V souladu s čl. III VSP vyžaduje Poskytovatel v rámci Registrace Povinné osobní údaje. Uživatel může dobrovolně dle svého uvážení sdělit Poskytovateli další nepovinné údaje.
  Rozsah citlivých údajů. Poskytnutí jakýchkoli citlivých údajů není povinné. Poskytovatel po Uživateli nevyžaduje ani nebude vyžadovat jakékoli citlivé údaje. Pokud Uživatel poskytne v rámci Služeb jakékoli citlivé údaje, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení.
 32. Ochrana Osobních údajů. Poskytovatel shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané Osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Poskytovatel chrání Osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Poskytovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.
 33. Zákonnost nakládání s údaji. Poskytovatelem prováděné zpracování Osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat Osobní údaje jednotlivých Uživatelů nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem při užívání Služeb (zejména adresné a popisné údaje) za účelem poskytování Služeb podle těchto Všeobecných smluvních podmínek (plnění smlouvy), pro statistické účely, přímý marketing, jakož i pro zasílání obchodního sdělení.
 34. Zpracování Osobních údajů. Provedením Registrace (tj. vyplněním registračního formuláře, zaškrtnutím políčka a odesláním vyplněného registračního formuláře) bere Uživatel na vědomí, že Poskytovatel zpracovává Osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů (dále společně jen „ZoOÚ“), jakož i v souladu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami jako správce, a to primárně za účelem identifikace Uživatele při užívání služby Registrace. Uživatel dále uděluje souhlas s dalším marketingovým zpracováním Osobních údajů dle čl. VI. těchto Všeobecných smluvních podmínek, zejména pro cílení reklamy Uživatelům Služeb a zasílání obchodních sdělení. V konkrétních případech může Poskytovatel zpracovávat Osobní údaje nad rámec údajů uvedených při Registraci, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Poskytovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání Osobních údajů.
 35. Předávání Osobních údajů. Provedením Registrace bere Uživatel dále na vědomí, že může dojít k předání Osobních údajů Uživatele Propojeným osobám provozujícím Propojené servery. Tyto Propojené osoby jsou povinny zabezpečit případně předané Osobní údaje proti jejich zneužití v minimálně stejném rozsahu jako Poskytovatel.
 36. Zpracovatel. Správce je oprávněn pověřit v souladu se ZoOÚ třetí osobu jako zpracovatele Osobních údajů. Kategorie příjemců Osobních údajů Uživatele jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů.
 37. Přístup Uživatele k údajům. Uživatel má od okamžiku založení Uživatelského účtu právo kdykoliv požádat Poskytovatele o informaci o zpracovávání svých Osobních údajů. V takovém případě Poskytovatel poskytne Uživateli informace v rozsahu stanoveném ZoOÚ. Pokud se Uživatel domnívá, že Poskytovatel zpracovává jeho Osobní údaje v rozporu se ZoOÚ, má právo požádat Poskytovatele (nebo Zpracovatele) o vysvětlení nebo požadovat, aby Poskytovatel (nebo Zpracovatel) odstranil takto vzniklý stav. Zejména může uplatnit námitku proti dalšímu zpracovávání Osobních údajů, žádat opravu či doplnění Osobních údajů, žádat o přístup ke svým Osobním údajům a za určitých podmínek požádat o výmaz svých Osobních údajů. Uživatel je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 38. Poskytnutí osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může být povinen poskytnout Osobní údaje na základě zákona (např. orgánům činným v trestním řízení, Celní správě, BIS a další) nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). Poskytovatel je dále oprávněn, bude-li to nezbytné, zpřístupnit osobní údaje k ochraně práv Poskytovatele nebo Propojených osob, nebo k ochraně osobní bezpečnosti Uživatelů nebo třetích osob.
 39. Statistická data. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může zpracovávat anonymizované údaje získané v souvislosti poskytováním Služeb za účelem zveřejnění registračních a statistických údajů Poskytovatelem a Propojených osob a využít je pro další rozvoj a provoz poskytovaných Služeb. Poskytovatel je oprávněn sdělovat Propojeným osobám pro účely provozování Propojených serverů statistické údaje týkající se Uživatelů v anonymizované podobě.
 40. OBCHODNÍ SDĚLENÍ A REKLAMA
 41. Reklama v rámci Služeb. Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služeb mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „reklama“). Tato reklama se může týkat Obsahu Služeb, dotazů zadávaných prostřednictvím Služeb i jiných informací. Rozsah reklamy a způsob jejího zobrazení určuje Poskytovatel a je oprávněn jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit.
  Reklama představuje Obsah Třetích osob, a Poskytovatel proto žádným způsobem neodpovídá za obsah reklamy. Pro vyloučení pochybností strany výslovně prohlašují, že Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli, v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli reklamy nebo v důsledku vztahu Uživatele se zadavatelem reklamy nebo prodejcem inzerovaného zboží nebo služeb.
 42. Obchodní sdělení. Uživatel tímto v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn zasílat Uživateli na emailové adresy Uživatele uvedené při Registraci (nebo její změně) obchodní sdělení, obsahující zejm. informace o novinkách Služeb a o dalších produktech Poskytovatele. Tento souhlas je poskytován Uživatelem i v případě zasílání obchodních sdělení Třetích stran, pokud si Uživatel v nastavení Služby nastavil zasílání informačních sdělení (tzv. info text) Třetích stran, resp. projevil zájem o jejich zasílání. Poskytovatel v takovém případě neposkytuje Osobní údaje Uživatele Třetím stranám, ale realizuje rozesílku informačních sdělení vlastními prostředky.
 43. Reklamní patičky. Uživatel tímto dále v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti rovněž souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn zasílat Uživateli na emailové adresy Uživatele uvedené při Registraci (nebo její změně) obchodní sdělení ve formě reklamních patiček a reklamních sdělení, tj. krátkých sdělení připojovaných k příchozí elektronické poště.
 44. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
 45. Vyloučení záruk. Není-li v Reklamačním řádu a podmínkách vztahujících se k jednotlivému zboží, produktu či službě zakoupené prostřednictvím serveru provozovanému Poskytovatelem či s ním Propojenými osobami jinak, Služby poskytované Poskytovatelem Uživateli jsou poskytovány „tak jak jsou“. Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služeb, Obsahu Poskytovatele a Obsahu Třetích stran, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služeb. Zejména Uživateli nezaručuje, že: Služby budou dostupné nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu,
  Služby budou plně funkční po celou dobu dostupnosti Služeb,
  Služby budou poskytovány bez chyb,
  Obsah Poskytovatele či Obsah Třetích Osob je přesný či správný a neporušuje žádná práva Třetích osob.
 46. V rámci Služby poskytování emailu (centrum.cz, volny.cz, atlas.cz atd.) nepřebírá Poskytovatel žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost, nedostupnost a/nebo zabezpečení této Služby, stejně jako za nedoručení jednotlivého e-mailu, za doručení poškozeného e-mailu, za únik informací o Uživateli Služby, za ztrátu a nebo poškození dat Uživatelem uložených nebo vytvořených v emailové schránce, za zákonnost zpracování osobních údajů Třetích Osob uložených Uživatelem v jeho emailové schránce ani za jakékoli jiné přímé či nepřímé následky užívání Služby poskytování e-mailu.
 47. Odpovědnost za škodu. Uživatel prohlašuje, že bere na vědomí, že Poskytovatel neposkytuje ohledně poskytování Služeb žádné záruky, a že je proto poskytování Služeb spojeno s určitým rizikem a toto riziko akceptuje a zavazuje se učinit veškeré přiměřené kroky k tomu, aby v maximální možné míře vyloučil či omezil možnost vzniku újmy či jiných nepříznivých následků na svojí straně v souvislosti s užíváním Služeb. K tomu se Uživatel zejména zavazuje
  pravidelně vhodným způsobem zálohovat veškerý Obsah Uživatele a
  činit další vhodná opatření.
  Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Služeb, Obsahu Poskytovatele či Obsahu Třetích osob, omezením či ukončením poskytování Služeb. Poskytovatel vůči Uživateli zejména neodpovídá za:
  nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost či funkčnost jakékoliv Služby, zejména Služby email včetně integrované sms brány,
  nedoručení zprávy či doručení poškozené či neúplné zprávy,
  neodeslání zprávy či odeslání poškozené či neúplné zprávy,
  ztrátu, neuložení nebo poškození jakéhokoliv Obsahu Uživatele, zejména dat, která Uživatel obdržel do emailové schránky, nebo která do emailové schránky vytvořil či uložil,
  jakýkoliv následek poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o Uživateli při Registraci,
  jakýkoliv následek porušení povinností ze strany Uživatele ohledně ochrany Hesla a přístupových údajů k Uživatelskému účtu,
  jakýkoliv jiný následek používání Služeb,
  Poskytovatel i Uživatel prohlašují, že úmyslem smluvních stran je v maximální míře dovolené kogentními ustanoveními právních předpisů omezit odpovědnost Poskytovatele v souvislosti se Službami vůči Uživateli.
 48. Odpovědnost podle zvláštních předpisů. Poskytovatel v souladu s ustanovením § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném zněním, zásadně neodpovídá za obsah Obsahu Uživatele.
 49. Odškodnění. Uživatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškerou újmu (majetkovou či nemajetkovou), která mu vznikne v důsledku zaviněného porušení ustanovení těchto Podmínek Uživatelem.
 50. SOUHLAS S PODMÍNKAMI
 51. Souhlas s Podmínkami. Každý z Uživatelů je povinen se před zahájením užívání Služeb seznámit s těmito Podmínkami a vyjádřit s nimi svůj souhlas. Souhlas lze vyjádřit buď přímo kliknutím na tlačítko vyjadřující souhlas se zněním těchto Podmínek nebo fakticky tím, že Uživatel začne používat jakoukoli ze Služeb. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb.
 52. Změny a účinnost změn Podmínek Změny podmínek. Poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Podmínek. Změnu Podmínek sdělí Poskytovatel Uživateli
  Účinnost změn Podmínek. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Poskytovatelem, avšak ve vztahu ke každému Uživateli pouze v případě, že Uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje buď kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou Podmínek nebo pokračování v používání služeb ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pokud Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že Uživatel, který se již v minulosti zaregistroval v rámci užívání některé ze Služeb přede dnem účinnosti těchto Všeobecných smluvních podmínek a nadále na základě původní registrace Užívá Služby, stává se bez dalšího Uživatelem dle těchto Všeobecných smluvních podmínek a má se za to, že provedl Registraci ve smyslu článku III. těchto Podmínek.
 53. RŮZNÉ
 54. Vztah k Třetím osobám: Obsah třetích osob. Poskytovatel není odpovědný za Obsah Třetích osob zobrazovaný Uživatelům v rámci Služeb či poskytovaný Uživatelům v rámci Služeb, a to zejména za reklamní sdělení Třetích osob zobrazovaná v rámci Služeb a software třetích osob nabízený Uživatelům ke stažení v rámci Služeb. Poskytovatel zejména neodpovídá za to, že Obsah Třetích osob nezasahuje do práv jiných osob.
  Obsah serverů Třetích osob. Servery ani služby Třetích osob nejsou kontrolovány Poskytovatelem a Poskytovatel není odpovědný za obsah žádného ze serverů Třetích osob, ani za obsah žádného propojení obsaženého na stránkách Třetích osob, ani za žádné změny či aktualizace serverů Třetích osob. Poskytovatel není odpovědný za žádnou formu přenosu přijatého od jakéhokoli serveru Třetích osob. Propojení serverů Třetích osob se službami Poskytovatele neznamená, že by Poskytovatel schvaloval obsah těchto serverů nebo byl v jakémkoli spojení s jejich provozovateli.
  Zpřístupnění Osobních údajů a Uživatelského účtu. Osobní údaje budou serveru Třetí osoby zpřístupněny pouze v případě, že se Uživatel na tomto serveru přihlásí k propojení se Službou a poskytne Třetí osobě souhlas se zpracováním osobních údajů. Jakmile server Třetí osoby, jemuž byl udělen souhlas dle předcházející věty, požádá Poskytovatele o zpřístupnění údajů Uživatele, budou tyto údaje bezpečně odeslány na tento server pomocí moderní technologie pro zajištění bezpečnosti předávaných dat.
  Použití Osobních údajů na serverech Třetích osob. Uživatel je odpovědný za to, že se seznámil s prohlášením o zásadách používání Osobních údajů a podmínkami jejich použití na každém serveru Třetí osoby, který navštívil a ujistil se, že souhlasí se způsobem použití svých Osobních údajů na příslušném serveru Třetí osoby.
 55. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 56. Komunikace. Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem může být uskutečňována buď písemně (v případě Poskytovatele doručením na adresu sídla Poskytovatele a v případě Uživatele doručením na adresu uvedenou uživatelem při Registraci nebo na adresu, kde se Uživatel zdržuje), emailem (v případě Poskytovatele doručením na emailovou adresu info@milujeme-baseball.cz). Komunikace ze strany Poskytovatele ve vztahu k jednomu či více Uživatelům může být Poskytovatelem uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím internetových stránek Poskytovatele (například v případě oznámení změny těchto Podmínek). Při použití některého ze shora uvedených způsobů komunikace se má za to, že byla zachována písemná forma. Ústní komunikace mezi Poskytovatelem či Uživatelem se může uskutečňovat prostřednictvím telefonu nebo prostřednictvím obdobných služeb umožňujících dálkový přenos hlasu (v případě Poskytovatele zejména prostřednictvím telefonního čísla +420702500309 nebo prostřednictvích telefonních čísel uvedených u jednotlivých Služeb a v případě Uživatele prostřednictvím telefonního čísla uvedeného při Registraci).
 57. Rozhodné právo a kolizní normy. Tyto Podmínky jakož i veškeré právní vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi Poskytovatelem na straně jedné a Uživatelem na straně druhé v souvislosti se Službami se řídí právním řádem České republiky.
 58. Řešení sporů. Veškeré spory vzniklé na základě těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi, nebo které vzniknou v souvislosti se Službami, budou s konečnou platností rozhodnuty v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.
 59. Jazyková verze. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze Podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto Podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci.
 60. Salvátorská klauzule. Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek. Poskytovatel v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.
 61. Účinnost. Toto znění Podmínek nabývá účinnosti dne 1. dubna 2019. Nabytím účinnosti novějších Podmínek pozbývají automaticky účinnosti Podmínky s dřívějším datem účinnosti.
  ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SOUKROMÉ INZERCE POSKYTOVANÝCH NA WEBU MILUJEME BASEBALL
 62. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 63. Fyzická osoba Ján Jabrocký, IČ: 09216031, se sídlem Anenská 225, 738 01, Frýdek-Místek(dále jen „Poskytovatel“) poskytuje za níže uvedených podmínek Uživatelům služby, produkty, software, internetové stránky a aplikace umístěné zejména na webových serverech milujeme-baseball.cz (dále jen „Služby“).
 64. Vztah Poskytovatele s Uživateli shora uvedených služeb se řídí aktuálními Všeobecnými smluvními podmínkami dostupnými na adrese www.milujeme-baseball.cz a těmito zvláštními podmínkami pro užívání služeb soukromé inzerce (dále jen „Zvláštní podmínky“). Nestanoví-li tyto Zvláštní podmínky jinak, použijí se na práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatelů Všeobecné smluvní podmínky.
 65. Každý Uživatel je povinen se před zahájením užívání služeb soukromé inzerce poskytovaných Poskytovatelem (dále jen „Služby inzerce“) seznámit s Všeobecnými smluvními podmínkami a těmito Zvláštními podmínkami. Užíváním Služeb inzerce Uživatel souhlasí s Všeobecnými smluvními podmínkami a těmito Zvláštními podmínkami a zavazuje se jimi řídit. Pokud Uživatel s těmito Zvláštními podmínkami nebo Všeobecnými smluvními podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb inzerce.
 66. Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy používané v těchto Zvláštních smluvních podmínkách význam definovaný ve Všeobecných smluvních podmínkách. Pro vyloučení se pochybností se v případě Služeb inzerce za Uživatele považují zejména zadavatel a příjemce inzerce.
 67. PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INZERCE
 68. Zadání inzerce. Uživatel Služeb inzerce je oprávněn bezplatně umisťovat a zveřejňovat pomocí uživatelského rozhraní na webových stránkách příslušné služby Soukromou inzerci.
 69. Soukromá inzerce. Soukromou inzercí se rozumí veškeré jednorázové nabídky nebo poptávky konkrétních věcí, zboží, služeb jiného dostatečně určitě specifikovaného majetku nebo aktivit fyzických nebo právnických osob, a to mimo rámec podnikatelské činnosti. Uživatel bere na vědomí, že podmínky a pravidla inzerce produktů podnikání, podnikatelských služeb nebo samotného výkonu podnikání Uživatelů nejsou předmětem těchto Zvláštních podmínek a jsou upraveny samostatnými smluvními vztahy mezi Poskytovatelem a podnikateli a příslušnými obchodními podmínkami Poskytovatele.
 70. Povaha inzerce. Pro vyloučení pochybností Uživatel bere na vědomí, že veškerá inzerce umístěná Uživatelem na webové stránky Poskytovatele představuje Obsah uživatele ve smyslu Všeobecných smluvních podmínek. Uživatel se proto výslovně zavazuje dodržovat ve vztahu k inzerci zásady chování Uživatele uvedené v čl. 4.8 Všeobecných smluvních podmínek.
 71. Zakázaná inzerce. Kromě dodržování zásad chování Uživatele uvedených v čl. 4.8 Všeobecných smluvních podmínek je Uživatel povinen zdržet se umisťování a zveřejňování inzerce, která: není Soukromou inzercí ve smyslu čl. 2.2 těchto Zvláštních podmínek, tj. zejména, která inzeruje jakoukoli soustavnou činnost prováděnou Uživatelem za účelem dosažení zisku nebo její produkty a/nebo výsledky,
  není vážná, dostatečně určitá nebo srozumitelná,
  může představovat jednání v rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům, a to zejména ve formě klamavé reklamy, klamavého označení zboží nebo služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, zlehčování, zakázané srovnávací reklamy, nebo jiného obdobného jednání,
  inzeruje, propaguje, získává zákazníky či jinak souvisí s:
  multilevel marketingem a provizními systémy (pyramidové/letadlové hry),
  erotikou, pornografiií (včetně livechatů, sms, audio a/nebo vizuálních služeb) nebo prací tanečnic, společnic nebo hostesek,
  půjčkami, úvěry, hypotékami nebo jinými produkty finančního nebo peněžního trhu a jejich zprostředkováním,
  léky a/nebo léčivými přípravky,
  neoprávněným rozmnožováním, půjčováním, pronajímáním nebo prodejem předmětů práv duševního vlastnictví,
  jiným způsobem porušuje platné právní předpisy či dobré mravy.
 72. Forma inzerce. Uživatel je při zadávání inzerátu povinen dodržovat pokyny uvedené v uživatelském rozhraní, zejména pravdivě uvést povinné údaje označené v uživatelském rozhraní a inzerci zařadit (kategorie, klíčová slova inzerce). Rozsah zveřejňovaných informací. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může u inzerátu vždy zveřejnit: text inzerátu, datum zadání inzerátu, jméno a příjmení Uživatele, emailovou adresu Uživatele a region, z něhož Uživatel pochází, pokud není upraveno v rámci konkrétní služby jinak.
  Zveřejňování zpětných kontaktů. Nad rámec údajů a informací zveřejněných dle předcházejícího odstavce Poskytovatel zveřejní pouze údaje a informace, které Uživatel ke zveřejnění označí.
 73. Parametry Soukromé inzerce. Doba zveřejnění inzerce. Poskytovatel zveřejní Soukromou inzerci Uživatele po dobu určenou Uživatelem v uživatelském rozraní, nejdéle však na dobu 3 měsíců, pokud není v rámci konkrétní služby uvedeno jinak. Uživatel je oprávněn zveřejněnou inzerci změnit nebo odstranit v uživatelském rozhraní.
  Omezení Soukromé inzerce. Uživatel je oprávněn zveřejnit současně nejvýše 15 aktivních inzerátů, pokud není v rámci konkrétní služby uvedeno jinak.
 74. Zpoplatněné Služby inzerce. Poskytovatel si vyhrazuje právo začít nabízet doplňkové Služby související se soukromou inzercí jako Služby zpoplatněné. V takovém případě bude vydán dodatek k těmto Podmínkám, který upraví poskytování zpoplatněných Služeb soukromé inzerce.
 75. Odpověď na inzerci. Uživatel, který odpovídá na zveřejněnou inzerci, se zavazuje dodržovat Všeobecné smluvní podmínky a Zvláštní smluvní podmínky.
 76. OMEZENÍ SLUŽEB INZERCE
 77. Poskytování Služeb inzerce. Pro vyloučení pochybností Uživatel bere na vědomí, že práva Poskytovatele dle čl. 4.3 Všeobecných smluvních podmínek se aplikují rovněž na poskytování Služeb inzerce. Poskytovatel je proto oprávněn zejména kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele pozastavit nebo omezit poskytování Služby inzerce, a to včetně smazání, odstranění nebo znepřístupnění inzerce Uživatele, ukončit poskytování Služby inzerce, nebo zrušit či zablokovat Uživatelský účet Uživatele. Aniž by tím byla jakkoli dotčena ostatní práva Poskytovatele, je Poskytovatel dále oprávněn: změnit zařazení inzerce v případě, že zařazení inzerce Uživatelem je nesprávné,
  odmítnout zveřejnění inzerce nebo odstranit již zveřejněnou inzerci, pokud taková inzerce jakkoli porušuje nebo zakládá důvodné podezření, že porušuje, Všeobecné smluvní podmínky Poskytovatele nebo tyto Zvláštní podmínky pro užívání Služeb inzerce.
 78. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 79. Záruky a odpovědnost. Služby inzerce poskytované Poskytovatelem Uživateli jsou poskytovány „tak jak jsou“. Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služeb inzerce, obsahu zveřejněné inzerce a Obsahu Třetích stran, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služeb inzerce. Uživatel prohlašuje, že bere na vědomí, že Poskytovatel neposkytuje ohledně poskytování Služeb inzerce žádné záruky, a že je proto poskytování Služeb inzerce spojeno s určitým rizikem a toto riziko akceptuje a zavazuje se učinit veškeré přiměřené kroky k tomu, aby v maximální možné míře vyloučil či omezil možnost vzniku újmy či jiných nepříznivých následků na svojí straně v souvislosti s užíváním Služeb inzerce. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah soukromé inzerce (ani za její pravdivost, úplnost, správnost a přesnost) a jakýkoliv právní vztah, který vznikne mezi Uživateli na základě soukromé inzerce případně mezi Uživatelem a Třetí osobou je právním vztahem čistě mezi těmito osobami, přičemž Poskytovatel neodpovídá ani neručí za splnění povinností vyplývajících pro Uživatele či Třetí osobu z takového právního vztahu. Poskytovatel v žádném případě nepřebírá žádné záruky ani odpovědnost za řádné a včasné plnění povinností Uživatelů Služeb inzerce (tj. zadavatele a/nebo příjemce inzerce), zejména za kvalitu, kvantitu, dodání, převzetí, zaplacení předmětů inzerce. Pro vyloučení pochybností Uživatel bere na vědomí, že záruky a odpovědnost Poskytovatele jsou upraveny v čl. VII. Všeobecných smluvních podmínek.
 80. Použití Všeobecných smluvních podmínek. Nestanoví-li tyto Zvláštní podmínky jinak, použijí se na práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatelů Všeobecné smluvní podmínky.
 81. Komunikace. Komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatele bude v případě Služeb inzerce prováděna v souladu s čl. 10.2 Všeobecných smluvních podmínek prostřednictvím kontaktů uvedených v každé konkrétní službě.

Účinnost: Toto znění Podmínek nabývá účinnosti dne 17. června 2020